SME V ŠKOLE

SME V ŠKOLE 2020-08-18T10:06:42+02:00

Charakteristika

Nadácia Petit Academy pripraví a zadarmo dodá do základných škôl, gymnázií a stredných škôl pracovné zošity s cieľom sprostredkovať vedomosti zábavnou formou.

V pracovnom zošite sa okrem odborného textu, ktorý je v súlade s učebnými osnovami, nachádza aj množstvo úloh interaktívneho charakteru, pri ktorých študenti využívajú informácie z denníka SME.

Pracovné zošity sú spracované na rôzne predmety a témy (slovenský jazyk a literatúra, zemepis, občianska výchova, informatika, náuka o spoločnosti atď.). Dĺžka trvania projektu je cca 8 týždňov.

Cieľová skupina

Žiaci II. stupňa základných škôl, gymnázií a stredných škôl.

Aktuálne projekty

Téma: Environmentálna výchova – odpadové hospodárstvo
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín realizácie: 17. 2. – 6. 4. 2020

Téma: Človek a spoločnosť (rasizmus, xenofóbia…)
Cieľová skupina: gymnázia a stredné školy
Termín realizácie: 22. 9. – 24. 11. 2020

 

Realizované projekty

Téma: Osobnostný a sociálny rozvoj
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín realizácie: 11. 3. – 15. 4. 2019

Téma: Dopravný rýchlokurz
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín realizácie: 7. 10. – 18. 11. 2019

Téma: Základy ekológie
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín realizácie: 19. 11. – 17. 12. 2019

Téma: Ochrana života a zdravia
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín realizácie: 5. 3. – 30. 4. 2018

Téma: Srdce, mozog, cievy
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín realizácie: 1. 10. – 26. 11. 2018

Téma: Dopravný rýchlokurz
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín realizácie: 6. 11. – 18. 12. 2018

Téma: Osobnostný a sociálny rozvoj
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín realizácie: 13. 2. – 4. 4. 2017

Téma: Etická výchova
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín realizácie: 24. 4. – 20. 6. 2017

Téma: Dopravný rýchlokurz
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín realizácie: 18. 9. – 7. 11. 2017

Téma: Environmentálna výchova
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín realizácie: 13. 11. – 19. 12. 2017

Téma: Moja obec, región, vlasť
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín realizácie: 2. 2. – 15. 3. 2016

Téma: Mediálna výchova
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín realizácie: 21. 3. – 10. 5. 2016

Téma: Environmentálna výchova
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín realizácie: 12. 9. – 25. 10. 2016

Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín realizácie: 17. 10. – 6. 12. 2016

Téma: Od komunizmu k slobode
Cieľová skupina: študenti gymnázií a stredných škôl
Termín realizácie: 8. 11. – 20. 12. 2016

Téma: Moja obec, región, vlasť
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín realizácie: 26. 1. – 25. 2. 2015

Téma: Osobnostný a sociálny rozvoj
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín realizácie: 2. 3. – 22. 4. 2015

Téma: Osobnostný a sociálny rozvoj
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín realizácie: 27. 4. – 17. 6. 2015

Téma: Dopravný rýchlokurz
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín realizácie: 14. 9. – 4. 11. 2015

Téma: Etická výchova
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín realizácie: 9. 11. – 21. 12. 2015

Téma: Environmentálna výchova
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín realizácie: 21. 1. – 12. 3. 2014

Téma: Organické látky
Cieľová skupina: 9. ročník ZŠ
Termín realizácie: 27. 1. – 19. 3. 2014

Téma: Mediálna výchova
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín realizácie: 20. 1. – 12. 3. 2014

Téma: Moja obec, región, vlasť
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín realizácie: 17. 3. – 5. 5. 2014

Téma: Človek a spoločnosť
Cieľová skupina: gymnázia a stredné školy
Termín realizácie: 24. 3. – 20. 5. 2014

Téma: Slovensko
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín realizácie: 5. 5. – 23. 6. 2014

Téma: Životné prostredie a environmentálne problémy ľudstva
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín realizácie: 21. 5. – 25. 6. 2014

Téma: Dopravný rýchlokurz
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín realizácie: 16. 9. – 5. 11. 2014

Téma: Environmentálna výchova
Cieľová skupina: gymnázia a stredné školy
Termín realizácie: 16. 9. – 5. 11. 2014

Téma: Etická výchova
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín realizácie: 17. 9. – 11. 11. 2014

Téma: Životné prostredie organizmov a človeka
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín realizácie: 28. 10. – 16. 12. 2014

Téma: Slovensko
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 15. 1. – 6. 3. 2013

Téma: Environmentálna výchova – odpadové hospodárstvo
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 4. 2. – 13. 3. 2013

Téma: Moja obec, región, vlasť
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 11. 3. – 30. 4. 2013

Téma: Slovensko
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 22. 4. – 11. 6. 2013

Téma: Organické látky
Cieľová skupina: gymnázia a SŠ
Termín: 29. 4. – 18. 6. 2013

Téma: Mediálna výchova
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 29. 4. – 18. 6. 2013

Téma: Najstaršie dejiny Slovenska
Cieľová skupina: 7. ročník ZŠ
Termín: 16. 9. – 30. 10. 2013

Téma: Dopravný rýchlokurz
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 17. 9. – 6. 11. 2013

Téma: Od komunizmu k slobode
Cieľová skupina: gymnázia a SŠ
Termín: 28. 10. – 18. 12. 2013

Téma: Stredoveké Slovensko
Cieľová skupina: 7. ročník ZŠ
Termín: 4. 11. – 18. 12. 2013

Téma: Základy ekológie
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 7. 10. – 27. 11. 2013

Téma: Životné prostredie organizmov a človeka
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 5. 11. – 19. 12. 2013

Téma: Etická výchova
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 23. 9. – 13. 11. 2013

Téma: Multikultúrna výchova
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 4. 11. – 18. 12. 2013

Téma: Životné prostredie organizmov a človeka
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 25. 11. – 18. 12. 2013

Téma: Multikultúrna výchova
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 30. 1. – 21. 3. 2012

Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 14. 2. – 3. 4. 2012

Predmet: Občianska náuka
Téma: Rozvoj osobnosti človeka
Cieľová skupina: 7. ročník ZŠ
Termín: 20. 2. – 10. 4. 2012

Predmet: Chémia
Téma: Organické látky
Cieľová skupina: 9. ročník ZŠ
Termín: 5. 3. – 30. 4. 2012

Predmet: Informatika
Téma: Informácie okolo nás
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 6. 3. – 24. 4. 2012

Predmet: Chémia
Téma: Organické látky
Cieľová skupina: študenti gymnázií a SŠ
Termín: 18. 4. – 6. 6. 2012

Téma: Mediálna výchova
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 16. 4. – 12. 6. 2012

Predmet: Chémia
Téma: Chémia okolo nás
Cieľová skupina: 9. ročník ZŠ
Termín: 14. 5. – 20. 6. 2012

Predmet: Fyzika
Téma: Energia v prírode, technike a spoločnosti
Cieľová skupina: 9. ročník ZŠ
Termín: 21. 5. – 20. 6. 2012

Téma: Environmentálna výchova
Cieľová skupina: študenti gymnázií a SŠ
Termín: 21. 5. – 20. 6. 2012

Téma: Bankový systém a jeho fungovanie
Cieľová skupina: študenti gymnázií a SŠ
Termín: 18. 9. – 23. 10. 2012

Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 19. 9. – 7. 11. 2012

Predmet: Dejepis
Téma: Najstaršie dejiny Slovenska
Cieľová skupina: 7. ročník ZŠ
Termín: 24. 9. – 13. 11. 2012

Téma: Etická výchova
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 1. 10. – 18. 12. 2012

Téma: Environmentálna výchova
Cieľová skupina: študenti gymnázií a SŠ
Termín: 24. 9. – 14. 11. 2012

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Téma: Lyrická poézia
Cieľová skupina: 9. ročník ZŠ
Termín: 29. 10. – 19. 12. 2012

Predmet: Biológia
Téma: Životné prostredie organizmov a človeka
Cieľová skupina: 9. ročník ZŠ
Termín: 29. 10. – 19. 12. 2012

Predmet: Informatika
Téma: Informácie okolo nás
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 12. 11. – 18. 12. 2012

Predmet: Informatika
Téma: Internet
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 12. 1. – 9. 3. 2011

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Téma: Poviedky a príbehy zo života detí
Cieľová skupina: 7. ročník ZŠ
Termín: 12. 1. – 16. 2. 2011

Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 22. 2. – 12. 4. 2011

Téma: Environmentálna výchova
Cieľová skupina: gymnázia a stredné školy
Termín: 4. 4. – 26. 5. 2011

Téma: Multikultúrna výchova
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 4. 4. – 26. 5. 2011

Téma: Dopravný rýchlokurz
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 5. 4. – 24. 5. 2011

Téma: Človek a spoločnosť
Cieľová skupina: gymnázia a stredné školy
Termín: 12. 4. – 2. 6. 2011

Predmet: Fyzika
Téma: Energia v prírode, technike a spoločnosti
Cieľová skupina: 9. ročník ZŠ
Termín: 14. 4. – 2. 6. 2011

Predmet: Chémia
Téma: Chémia okolo nás
Cieľová skupina: 9. ročník ZŠ
Termín: 27. 4. – 15. 6. 2011

Predmet: Informatika
Téma: Informácie okolo nás
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 28. 4. – 16. 6. 2011

Téma: Multikultúrna výchova
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 1. 6. – 24. 6. 2011

Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 13. 9. – 2. 11. 2011

Predmet: Biológia
Téma: Životné prostredie organizmov a človeka
Cieľová skupina: 9. ročník ZŠ
Termín: 26. 9. – 14. 11. 2011

Téma: Dopravný rýchlokurz
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 7. 11. – 20. 12. 2011

Predmet: Informatika
Téma: Informácie okolo nás
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 21. 11. – 21. 12. 2011

Predmet: Geografia
Téma: Slovensko
Cieľová skupina: 8. ročník ZŠ
Termín: 21. 11. – 19. 12. 2011

Téma: Peniaze a hospodárenie
Cieľová skupina: 9. ročník ZŠ
Termín: 18. 1. – 10. 3. 2010

Téma: Globálne problémy ľudstva
Cieľová skupina: 9. ročník ZŠ
Termín: 8. 2. – 24. 3. 2010

Téma: Energia v prírode, technike a spoločnosti
Cieľová skupina: 9. ročník ZŠ
Termín: 22. 2. – 14. 4. 2010

Téma: Slovensko
Cieľová skupina: 8. ročník ZŠ
Termín: 22. 3. – 15. 4. 2010

Téma: Environmentálna výchova
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 23. 3. – 11. 5. 2010

Téma: Dopravný rýchlokurz
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 6. 4. – 26. 5. 2010

Téma: Bankový systém a jeho fungovanie
Cieľová skupina: gymnázia a stredné školy
Termín: 12. 4. – 4. 6. 2010

Téma: Chémia okolo nás
Cieľová skupina: 9. ročník ZŠ
Termín: 27. 4. – 15. 6. 2010

Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 20. 9. – 10. 11. 2010

Téma: Životné prostredie organizmov a človeka
Cieľová skupina: 9. ročník ZŠ
Termín: 20. 9. – 10. 11. 2010

Téma: Od komunizmu k slobode
Cieľová skupina: gymnázia a stredné školy
Termín: 27. 9. – 19. 11. 2010

Téma: Bankový systém a jeho fungovanie
Cieľová skupina: gymnázia a stredné školy
Termín: 27. 9. – 3. 11. 2010

Téma: Environmentálna výchova
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 28. 9. – 16. 11. 2010

Téma: Mediálna výchova
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 18. 10. – 15. 12. 2010

Téma: Informácie okolo nás
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 3. 11. – 15. 12. 2010

Téma: Úloha peňazí v zmiešanej ekonomike
Cieľová skupina: gymnázia a stredné školy
Termín: 8. 11. – 15. 12. 2010

Téma: Základy ekológie
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 9. 11. – 21. 12. 2010

Téma: Životné prostredie a environ. problémy ľudstva
Cieľová skupina: 7. ročník ZŠ
Termín: 9. 11. – 15. 12. 2010

Téma: Rozvoj osobnosti človeka
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 29. 11. – 17. 12. 2010

Téma: Lyrická poézia
Cieľová skupina: 9. ročník ZŠ
Termín: 29. 11. – 17. 12. 2010

OBČIANSKA VÝCHOVA
Téma: Rozvoj osobnosti človeka
Cieľová skupina: 7. ročník ZŠ
Termín: 27. 10. – 16. 12. 2009

OBČIANSKA VÝCHOVA
Téma: Peniaze. Hospodárenie
Cieľová skupina: 9. ročník ZŠ
Termín: 2. 11. – 16. 12. 2009

INFORMATIKA
Téma: Internet
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 9. 11. – 14. 12. 2009

SLOVENSKÝ JAZYK
Téma: Lyrická poézia
Cieľová skupina: 9. ročník ZŠ
Termín: 23. 11. – 16. 12. 2009

PRÍRODOPIS
Téma: Životné prostredie organizmov a človeka
Cieľová skupina: 9. ročník ZŠ
Termín: 26. 10. – 16. 12. 2009

Téma: Environmentálna výchova
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ
Termín: 12. 10. – 30. 11. 2009

ZEMEPIS
Téma: Životné prostredie a environmentálne problémy ľudstva
Cieľová skupina: 7. ročník ZŠ
Termín: 28. 9. – 18. 11. 2009

Téma: Základy ekonómie
Cieľová skupina: študentí gymnázií a SŠ
Termín: 21. 9. – 26. 10. 2009

Predmet: neurčené
Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: žiaci II. stupňa ZŠ
Termín: 22. 9. – 10. 11. 2009

ZEMEPIS
Cieľová skupina: žiaci 8. ročníka ZŠ
Téma: Slovensko
Termín: 27. 4. – 10. 6. 2009

OBČIANSKA VÝCHOVA
Téma: Globálne problémy ľudstva
Cieľová skupina: žiaci 9. ročníka ZŠ
Termín: 20. 4. – 10. 6. 2009

Predmet: neurčené
Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: žiaci II. stupňa ZŠ
Termín: 7. 4. – 26. 5. 2009

Téma: Úloha peňazí v zmiešanej ekonomike
Cieľová skupina: gymnázia a stredné školy
Termín: 30. 3. – 18. 5. 2009

Predmet: neurčené
Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: žiaci II. stupňa ZŠ
Termín: 3. 2. – 24. 3. 2009

FYZIKA
Téma: Energia v prírode, technike a spoločnosti
Cieľová skupina: žiaci 9. ročníka ZŠ
Termín: 2. 3. – 22. 4. 2009

OBČIANSKA VÝCHOVA
Téma: Globálne problémy ľudstva
Cieľová skupina: žiaci 9. ročníka ZŠ

INFORMATIKA
Téma: Internet
Cieľová skupina: žiaci II. stupňa ZŠ

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Téma: Poviedky a príbehy zo života detí
Cieľová skupina: žiaci 7. ročníka ZŠ

ZEMEPIS
Téma: Životné problémy a environmentálne problémy sveta
Cieľová skupina: žiaci 7. ročníka ZŠ

ZEMEPIS
Téma: Slovensko
Cieľová skupina: žiaci 8. ročníka ZŠ

Predmet: neurčené
Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: žiaci II. stupňa ZŠ

Predmet: neurčené
Téma: Základy ekonómie
Cieľová skupina: študenti gymnázií a stredných škôl

OBČIANSKA VÝCHOVA
Téma: Globálne problémy ľudstva
Cieľová skupina: žiaci 9. ročníka ZŠ

INFORMATIKA
Téma: Internet
Cieľová skupina: žiaci II. stupňa ZŠ

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Téma: Ľúbostná poézia
Cieľová skupina: žiaci 8. ročníka ZŠ

OBČIANSKA VÝCHOVA
Téma: Rozvoj osobnosti človeka
Cieľová skupina: žiaci 7. ročníka ZŠ

OBČIANSKA VÝCHOVA
Téma: Peniaze. Hospodárenie
Cieľová skupina: žiaci 9. ročníka ZŠ

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Téma: Poviedky a príbehy zo života detí
(Hviezdoslav, Kukučín, Tajovský)
Cieľová skupina: žiaci 7. ročníka ZŠ

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Téma: Ľúbostná poézia
Cieľová skupina: žiaci 8. ročníka ZŠ

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Téma: Lyrická poézia
Cieľová skupina: žiaci 9. ročníka ZŠ