SLOVENSKO PRE VŠETKÝCH

SLOVENSKO PRE VŠETKÝCH 2017-06-20T11:52:15+02:00

Charakteristika

Projekt prispieva ku kontrole verejných inštitúcií a zvyšuje informovanosť prostredníctvom mediálneho pokrytia rómskej problematiky.

Zároveň poskytuje hlas tým, ktorí v diskusii chýbajú, pričom sa ich téma akútne dotýka – samotným Rómom. Dôležitou súčasťou projektu je trojmesačná stáž pre dvoch univerzitných študentov z rómskej komunity, ktorí aktívne pôsobia v oblasti médií. Stáž je zameraná na získanie žurnalistických zručností prácou v celoslovenskom denníku s prihliadnutím na ľudsko-právne a menšinové témy.

Projekt Slovensko pre všetkých (romovia.sme.sk) bol podporený sumou 25596 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Slovensko pre všetkých je Posilnenie aktívneho občianstva.

„Granty Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska sú príspevkom Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k znižovaniu sociálnych a ekonomických rozdielov v Európe a k posilňovaniu bilaterálnych vzťahov medzi týmito krajinami a prijímateľskými krajinami v EÚ. Tieto tri krajiny úzko spolupracujú s EÚ na základe Dohovoru o Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Výška Grantov EHP a Nórska pre obdobie rokov 2009 – 2014 je 1.79 miliárd eur, pričom príspevok Nórska tvorí 97% z celkových finančných prostriedkov. Granty sú určené pre mimovládne organizácie, výskumné a akademické inštitúcie, verejné a súkromné sektory v 12 najnovších členských štátoch EÚ, Grécku, Portugalsku a Španielsku. S darcovskými štátmi existuje široká spolupráca a aktivity môžu byť vykonávané až do roku 2016.

Hlavnými oblasťami podpory sú životné prostredie a klimatické zmeny, posilnenie občianskej spoločnosti, rodová rovnosť, zdravie, deti a mládež , súdnictvo, kultúrne dedičstvo, štipendiá a cezhraničná spolupráca.“

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.osf.sk, www.eeango.sk