Sponzorstvo

2 % DANE

Ako na to...
Fyzické aj právnické osoby môžu podľa legislatívy Slovenskej republiky venovať každý rok dve percentá z dane z príjmu pre mimovládne organizácie. Nadácia Petit Academy sa uchádza o túto formu podpory a váži si všetky finančné príspevky jednotlivcov aj firiem.

Údaje o nadácii:
IČO: 31807003
Právna forma: nadácia
Obchodné meno: Nadácia Petit Academy
Sídlo: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava


Ako postupovať v roku 2014:

Ak podávate daňové priznanie (fyzické osoby, právnické osoby):

Priamo v daňovom priznaní za rok 2013 je uvedený odsek „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“, kam môžete vpísať informácie o vybranom prijímateľovi vašich 2 %.

Termín odovzdania daňového priznania je do 31. 3. 2014.

Ak ročné zúčtovanie dane za Vás vykoná Váš zamestnávateľ:

  1. Najneskôr do 15. 2. 2014 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. V tomto zúčtovaní (v oddiely VII) zaškrtnutím v štvorčeku požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vyplnil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (do 31. marca 2014)
  2. Vyplníte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane
  3. Obidve tlačivá zašlete alebo odnesiete na príslušný daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska do 30. apríla 2014
  4. Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
  5. IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.

Podpora projektov

Projekty SME V ŠKOLE a ÚJ SZÓ V ŠKOLE a THE BEST MEDIA TRADITIONS sme mohli realizovať vďaka podpore týchto partnerov:

Kliknite na rok pre zoznam partnerov

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006